Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó

Guia de col·locació de llambordes

1.REQUISITS DE LA SOLERA:

Previament a la col·locació de les llambordes és requerida una elecció òptima del tipus de solera depenent de la tipologia i intensitat del tràfic.

Alguns tipus de solera recomanats són:
Tipus C0 (Recomanada per a tràfic intens de vehicles pesats i per als vianants)
Tipus C1 (Recomanada per a tràfic moderat de vehicles i vianants)
Tipus C4 (Recomanada solament per a tràfic per als vianants i vehicles lleugers)

Es pot utilitzar llast com a base (amb espessor d'entre 20 i 25 cm)·En aquest cas, s'haurà de parar esment a:
·La qualitat del llast (que no contingui argila)
·La correcta compactació (98% -100% assaig Protector modificat)

Consideracions especials sobre la capa de BASE (capa 2):
Haurà d'estar plana sense àrids sortints ni depressions: El jaç de grava (capa 3) no ha d'utilitzar-se com farciment de defectes de la base (capa 2).
Amb el temps, la superfície empedrada tendeix a imitar les manques de la base (deformacions)·

Haurà d'estar adequadament anivellada, i proveïda dels pendents de desguàs (com a mínim del 2%) que han de ser coincidents amb les previstes per a la superfície empedrada·El jaç de grava (capa 3) no ha d'utilitzar-se com element nivellador, perquè s'acaba retenint aigua entre capes (2 i 3)·

Les retencions d'aigua provoquen deterioracions de la base i assentaments del jaç que es transmeten a la superfície (deformacions)

Requisits dels materials:

Sorra per les juntes: sorra fina (0-2 mm) i seca, que no tingui matèria orgànica i argiles, preferiblement de naturalesa silícea rentada·

Jaç de grava: S'empraran àrids de granulometría de 2 a 6 mm·Preferiblement matxacat, exempts de matèria orgànica i argiles·

Formigó: Estàndard tipus H-150 o H-175

Elements de confinament: Aquests elements són vorades, rigoles, registres prefabricats, elements de drenatge o fins i tot els murs que delimiten l'àrea i han de tenir una cara plana cap a la zona a pavimentar·

Consideracions especials sobre els materials:

·L'ocupació de sorres de reajuntat no rentades o de naturalesa calcària implica l’embrutament sever de la cara vista de la llamborda durant l'operació de reajuntat.
·La sorra de reajuntat haurà d'estar protegida de la intempèrie·Amb elevat grau d'humitat son inadequades per al farciment de juntes·
·No emmagatzemar sorres ni altres materials sobre superfícies acabades d'empedrar perquè és possible l'aparició de cèrcols d'humitat i eflorescencies·
·Quant al jaç de grava, no utilitzar àrids amb alt contingut en fins per dues raons:
- perquè existeix risc d'arrossegament amb les aigües superficials que arriben a aquesta capa.
- Perquè el comportament mecànic pot oscil·lar notablement depenent del grau d'humitat (deformacions).
·Per a la capa de formigó, la resistència haurà de ser l'adequada a la tipologia i intensitat del tràfic·
·els elements de confinament haurien de ser suficientment resistents·Els registres haurien d'estar convenientment reforçats amb formigó·

2 Col·locació de llambordes sobre jaç de grava:

Prèvia col·locació, és requerida l'execució dels elements de confinament que serviran com retingues de jaç de grava i de les llambordes·Aquests haurien d'estar ancorats a la base per a suportar forces transversals de la capa empedrada·

El grava s'estén sobre la base amb l'objectiu de proporcionar un jaç homogeni amb capacitat d'absorbir les diferències d'espessor de les llambordes·

L'anivellació es realitzarà mitjançant llistons fins a aconseguir un espessor entre 4-6 cm (3-5 cm després de compactar)·

S'estendrà exclusivament la superfície que vagi a ser col·locada, no deixant zones amb sorra estesa per al dia següent·

Per a la col·locació, podran utilitzar-se mitjans manuals o mecanitzats, ajudant-se de maça de goma per a fixació i anivellació de les llambordes·La col·locació haurà d'arribar fins a les vores de confinament, utilitzant peces prèviament tallades·

Durant la col·locació, el jaç de grava no haurà de trepitjar-se, és a dir, l'operari se situarà sobre les llambordes recentment col·locades·

Les llambordes s’uniran quedant una junta prefixada pels separadors laterals de les peces·

És possible l'aparició de llambordes trencades, fisurades o escantellades per causes diverses (transport, emmagatzematge, manipulació, etc.) i encara que resulta evident, mai han de col·locar-se llambordes defectuoses·

L'emplenat de juntes es realitzarà estenent la sorra de reajuntat mitjançant escombrat en dues adreces perpendiculars·La sorra sobrant haurà de realitzar-se també per escombrat, mai per rentat amb aigua·No haurien d'utilitzar-se barreges que duguin ciments o beurades per al reajuntat

Les zones col·locades es vibraran per a la seva compactació i fixació, utilitzant plaques o corrons vibrants adequats·Si existeix desnivell, la compactació es realitzarà en sentit ascendent·

3·COL·LOCACIÓ DE LLAMBORDES SOBRE MORTER:

Un cas especial és la pavimentació amb llambordes en rampes (superiors a un 10%) ·En aquests casos especials, és aconsellable la utilització d'un morter (1/6) semisec (granulometría de l'àrid 0-4)·En lloc de sorra·

El procediment de col·locació és anàleg, però s'han de seguir les següents indicacions:
- L'estesa de la pasta semiseca ha de realitzar-se a trams de superfície reduïda·A més l'espessor de la capa de pasta ha de ser d’entre 3 i 5 cm·
- La col·locació de llambordes ha de realitzar-se immediatament després a l'estesa de la pasta·
- Les llambordes haurien de ser compactats mitjançant vibració (amb un descens d'almenys 1 cm·Sobre el nivell inicial) i regades per a afavorir l'enduriment del morter·
- El temps transcorregut des de la preparació del morter semisec fins al regat haurà de ser inferior a 30-35 min·
- AL dia següent es procedirà al reajuntat amb sorra fina mitjançant escombrat SENSE vibració·La sorra sobrant haurà de retirar-se també per escombrat, mai per rentat amb aigua·No haurien d'utilitzar-se barreges de ciments o beurades per al reajuntat.
- Les superfícies haurien d'estar tancades al pas entre 2 i 5 dies·

Consideracions especials sobre la col·locació sobre morter:
- No iniciar la pavimentació d'un tram que no sigui col·locat totalment (des de l'estesa de la pasta, fins a regat)·No pot deixar-se la pasta estesa, o deixar una zona sense vibrar per a després de l'esmorzar o menjar·
- No oblidar regar amb aigua (si no es rega, és molt probable l'enduriment irregular del morter o enduriment laminar que es deteriora fàcilment sota càrregues compressives)·
- No es recomana l'ocupació de calç en el morter·És cert que els morters d'amb addició de calç son més fàcils de treballar, alenteixen l'enduriment i tenen millors propietats d'adhesió però tenen resistències a la compressió molt baixes que provoquen ensorrades del ferm.
- Les reposicions de material són complicades degut al fet que les llambordes estan adherides al jaç de morter·No es poden reuilitzar les peces.

4·REQUISITS DEL PRODUCTE:

La normativa UNE-EN 1338 estableix els requisits aplicables al producte en qüestió si bé, no aconsella sobre que característiques tècniques idònies segons l'ús destinat·

5·MANTENIMENT:

A continuació oferim uns consells per al correcte manteniment de la superfície pavimentada:

Taques de ciment:
És preferible la utilització de mètodes preventius a causa de la dificultat d'eliminació de taques de ciment·Està totalment desaconsellat realitzar barreges amb ciments sobre una superficie pavimentada·

- Sobre superfícies no granallades, les restes de ciment s'eliminaran amb raspat suau amb raspall de nylon o similar.
- Sobre superfícies granallades, podrà utilitzar-se doll de sorra (d'intensitat suau) per a eliminar les restes de ciment sense deteriorar la llamborda (aquest sistema és idèntic a l'usat en neteja de façanes).
- Com qualsevol material derivat del ciment, les llambordes són susceptibles a ser atacades per àcids i bases, motiu pel qual queda prohibit utilitzar desincrustants per a eliminar qualsevol tipus de taca·

Taques d'altra naturalesa:
Les llambordes prefabricades són susceptibles d'absorbir liquids vessats en superfície·L'eliminació de taques d'oli o solucions aquoses acolorides és extremadament difícil·És preferible la protecció en obra de les llambordes·Si es detecta un vessament, és imprescindible recollir el mateix amb la major celeritat utilitzant sorra, serradures o similars·

Eflorescències
Les eflorescències són precipitats naturals de carbonats i poden aparèixer sobre qualsevol formigó (fins i tot peces prefabricades)·Són de difícil eliminació i tendeixen a desaparèixer amb el temps

Reposicions:
D'acord amb les instruccions de col·locació abans exposades, les llambordes ofereixen l'avantatge d'una fàcil reposició mitjançant l'aixecat del jaç de sorra, i posterior reutilització

Consell general per a l'execució de l'obra:
Per a pavimentacions exteriors, és molt recomanable dur a execució la col·locació de les llambordes en les últimes etapes·L'habitual és instal.lar l'oportuna *solera, i retardar l'enrajolat el més tard possible·

6·REFERÈNCIES

·Normes UNEIX-EN 1338 “Llambordes prefabricats de formigó”.
·Manual Tècnic per a la Correcte Col·locació de Llambordes·


Quadrícula w+m: Disseny i programació web