Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó Paviments Canigó

Fitxa de col·locació de lloses

A toc de maceta

En el substrat de terra natural prèviament (18 a 20 cm d'espessor) convenientment anivellada.

Sobre aquesta base es col·locaran les lloses prèviament pintades en la seva part posterior amb una barreja de ciment i aigua per a millorar l’adherència.

Es pressionarà peça a peça sobre un morter de dosatge mínim de 380 Kg/m3 (1/4). És inacceptable el morter de consistència seca. Recomanem un morter de consistència tova amb con de Abrams 4-6.

La llosa haurà de donar-se totalment sobre la base de morter a fi d'evitar trencaments de les peces quan suportin càrrega.

Les juntes s’ompliran posteriorment amb sorra fina per successius escombrats de la superfície.

S'evitarà e pas de personal durant els següents dies i de vehicles auxiliars de l’obra durant les tres setmanes posteriors, una vegada hagi transcorregut el temps corresponent d'enduriment del morter.

No s'efectuarà en cap concepte reajustaments mitjançant beurada de ciment que deformaria el seu aspecte i textura.

S'haurà de triar la disposició de les lloses de manera que no es formi aigua estancada, i la base haurà de tenir un pendent del 2-3 %

Flotant

Les peces poden ser col·locades sobre qualsevol tipus de suport: envà de totxo, suport de formigó o de plàstic injectat. Cal que les peces que es vulguin col·locar tinguin més gruix que en la col·locació convencional o que aquestes siguin armades, ja que com indica el seu nom, el 90 % de l'extensió és flotant. Una altra consideració que cal tenir en compte és la planària de les rajoles i la utilització de separadors que ajudin a mantenir el junt uniforme.

Per a zones enjardinades

Sobre el substrat existent de terra natural prèviament compactat s'elaborarà una capa permeable de 15-20 cm de llast de 0-32 mm. Les lloses es col·locaran sobre una base de 3-5 cm. De graveta de *granulometría de 2-5 mm i emplenarem les juntes amb sorra 0-1,25 mm.

Les lloses col·locades sobre sorra poden utilitzar-se en l'acte. Unicament la sorra de les juntes requereix el temps suficient per a quedar assentada.


Quadrícula w+m: Disseny i programació web